Välkommen till ST-forum i Region Skåne! Skane Stlogo_frank8 menu_big.png

Information om personuppgiftsbehandling i ST-forum


Region Skåne behöver behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, adress, kontaktuppgifter och e-post. Ändamålet med en sådan behandling är att erbjuda ST-läkare i allmänmedicin en digital kompetensportfölj.


Personuppgifterna som behandlas är de du själv väljer att lägga in i systemet.


Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse.


Vi sparar dina uppgifter så länge de behövs för behandlingens ändamål och i enlighet med Region Skånes arkivreglemente. Dessa finns tillgängliga på sidan ”Arkiv- och informationshantering” (www.vardgivare.skane.se).


De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personer du har valt att visa dina uppgifter för handledare, studierektor, verksamhetschef, forum- och landstingsadministratör. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Region Skåne lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar är så kallade allmänna handlingar som Region Skåne ska lämna ut på begäran. Före varje utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.


Region Skåne (organisationsnummer 232100-0255) är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Helle Fredlund helle.fredlund@skane.se.  Särskilda regler för hur vi måste hantera allmänna handlingar kan påverka dessa rättigheter på olika sätt. Region Skåne kommer att ta emot din ansökan om att utnyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt önskemål utifrån gällande dataskyddslagstiftning och andra lagar.


Du når Region Skånes dataskyddsombud på mejladressen region@skane.se, eller postledes genom ”Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad”.


Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Mer information om hur Region Skåne behandlar dina personuppgifter hittar du på www.skane.se/personuppgifter.


 


210503/hf